การจดทะเบียนรถใหม่

ประชาสัมพันธ์โดย  Q4Car ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง,รถยนต์มือสอง ฟรี!!!!
ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ


สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียน

กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรถที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียน และภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก

กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งตั้งในเขตจังหวัดนั้นเท่านั้น เว้นแต่เจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นขอจดทะเบียนรถ (รวมทั้งแจ้งย้ายเข้า) ได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

กรณีผู้ขอประสงค์จะจดทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนไม่มีภูมิลำเนาสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรถต่อนายทะเบียนท้องถิ่นอื่นได้ด้วย โดยให้ยื่นคำขออื่นๆ แจ้งใช้รถต่อนายทะเบียน

 
 เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว ต้องใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (VISA) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานและสำหรับกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับใบสำคัญคนต่างด้าวจากกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย
2.หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการขาย ยกเว้นการจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
3.หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐาน
4.การนำเข้า (สำหรับรถซื้อจากเกรย์ มาร์เก็ต) ได้แก่ใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร
5.ใบเสร็จค่าอากรขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า
6.หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ใบแบบคำขอจดทะเบียน ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
2.นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
3.ชำระค่าธรรมเนียมและเสียภาษีประจำปี
4.รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
5.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 
การดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถหากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง