Health Insurance

กรมธรรม์ประกันชีวิต ดีกว่าการออมเงินในรูปแบบการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำจริงหรือเปล่า

  เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยพบเจอหรือถูกยื่นข้อเสนอส่วนใหญ่ที่เข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์…

8 ข้อควรรู้ ก่อนทำประกันชีวิต

1. กำหนดค่าคุ้มครองที่คุณต้องการ ควรที่จะคิดถึงความต้องการที่คุณจำเป็นจะต้องใช้ประกันชีวิตมากเท่าไหร่…