เบี้ยประกันโดรน

 (UNOFFICIAL TRANSLATION)

ประเภทความคุ้มครอง 

  • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สาหรับอากาศยานไร้คนขับ

 

ระยะเวลาประกันภัย   

  • 1 ปีนับแต่วันที่ตกลงทาประกันภัย

 

ความคุ้มครอง   

  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก   อันมีสาเหตุมาจากความเป็น เจ้าของ การทางานหรือการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ยกเว้นความเสียหาย ต่อเนื่องใดๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บที่ไม่สามารถหาสาเหตุ ได้และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 

อาณาเขตคุ้มครอง 

  • ประเทศไทย

 

ทุนประกันภัย   

  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน): 1,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง   และตลอดระยะเวลา ประกันภัย

จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง 

  • 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เบี้ยประกันภัย 

  • 3,999 บาท ต่อปี ต่ออากาศยานไร้คนขับ

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับภัยจากนิวเคลียร์ (AVN38B)

2) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับเสียงและมลภาวะ(AVN46B)

 3) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องทางกลไกการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบวงจรไฟฟ้า (AVN2000A)

4) การขยายความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องทางกลไกการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ วงจรไฟฟ้า(AVN2000A) ที่เป็นความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ อากาศยานไร้คนขับ  (AVN2001A)

5) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับภัยจากแร่ใยหิน (2488AGM00003)

6) การขยายความคุ้มครองผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับประหนึ่งเป็นผู้เอา (UNOFFICIAL TRANSLATION)ประกันภัย (AVN74)

7) การขยายความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการบุกรุกผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืช และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ อันเกิดจาการบุกรุก เนื่องด้วยอากาศยานไร้ คนขับตก  ตามที่เห็นสมควร

8) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความคุ้มครองความเสียหายที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับการห้ามทาธุรกรรมกับประเทศหรือประชาชน ของประเทศที่ ถูกห้าม (AVN111)

9) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสารเคมีหรือสิ่งของต่างๆที่ปล่อยออกมาจากอากาศ ยานไร้คนขับ (LSW1531)

10) ผู้เอาประกันภัยร่วม การสละการรับช่วงสิทธิ ข้อตกลงการรับชดใช้ และข้อตกลงสัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า หรือที่จาเป็นในการดาเนิน กิจการนั้น จะได้รับความยินยอมภายใต้กรมธรรม์นี้ แต่ข้อตกลงสัญญา อื่นๆ หลังจากนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยก่อน จึงจะ สามารถทาข้อตกลงสัญญานั้นๆ ได้

 

CHOICE OF LAW & JURISDICTION

  • กรมธรรม์ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายไทย และแต่ละฝ่าย ตกลงที่จะยื่นต่อเขตอานาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยในข้อพิพาทใดๆ ที่ เกิดขึ้นต่อไปนี้

REMARK   

  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีอากรแล้ว
  • ต้องไม่มีความเสียหายหรือสูญเสียเกิดขึ้นก่อนเริ่มกรมธรรม์