การใช้เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี

variable-universal-life-insurance

     คุณรู้หรือไม่…ว่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงถึง 100,000* บาทแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการใช้สิทธินี้อย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ากรมสรรพากรวางเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง
1.ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2.ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)
3.เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
4.เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้
*ครม. อนุมัติ เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิต
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท เป็นไม่เกิน 300,000 บาท โดยจำนวนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น 200,000 บาท นี้ เฉพาะสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันในส่วนนี้จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2553 ที่ต้องยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ในช่วง มีนาคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะต้องรอการประกาศของสรรพากรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยเราจะนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  กฎเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)

ที่มา : rd.go.th

ด้วยความปราถนา จาก ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ 
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ Q4Car  ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง ฟรี!!!!